Evolution, Transposition, Transformation and Flow of Information / Evolucija, transpozicija, transformacija in informacijski tok

Marko Vitas, Andrej Dobovišek

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 2, strani / pages 66-74
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: Modern science has still not given us a satisfactory empirical explanation of the increasing complexity in living beings through evolutionary history, though whether or not the complexity increases in biological evolution is a hotly debated topic and no agreed-upon definitions of the complexity exist. Nevertheless, this poses the question when comparing simple prokaryotic cells with more complex eukaryotic cells or comparing these with animals or plants or the most complex phenomena, e.g. consciousness and human language. The question of how life actually came into existence is definitely important in this respect. Assuming the hypothesis that in the beginning of the origins of life evolution had to first involve autocatalytic systems which only subsequently acquired the capacity of genetic heredity, we discuss in the present article the possible emergence of digital, discrete information arising from analogue information stored in the intra and intermolecular interactions throughout the molecular evolution. Explaining the origin of life is perhaps central and the most challenging question in modern science. The results of such debates and investigations might shift current biological paradigms and might also have a momentous significance for modern philosophy in understanding our place in universe.
Key words: origin of life, information, chemical evolution, complexity, genetic code, recombination.

Povzetek: Moderna znanost še vedno ni podala zadovoljive empirične razlage za naraščanje kompleksnosti živih bitij skozi evolucijski razvoj, čeprav je vprašanje, ali kompleksnost narašča skozi evolucijsko zgodovino predmet številnih znanstvenih razprav. Prav tako trenutno ne obstaja splošno sprejeta definicija kompleksnosti. To vprašanje se nam zastavi ob primerjavi preprostih prokariontskih celic z bolj zapletenimi eukariontskimi celicami ali primerjava le-teh z živalmi oziroma rastlinami ali z najkompleksnejšimi pojavi, kot sta na primer zavest in človeški jezik. V tem smislu je vprašanje, kako je nastalo življenje na Zemlji ključnega pomena. Ob privzetju hipoteze, da je moral ob nastanku življenja evolucijski razvoj najprej vključevati avtokatalitske sisteme, ki so šele kasneje pridobili sposobnost genetskega dedovanja, je v pričujočem članku predstavljen in argumentiran eden izmed možnih načinov nastanka digitalnega oziroma diskretnega zapisa iz analognih informacij, shranjenih v intra- in inter-molekularnih interakcijah skozi molekularno evolucijo. Kako je nastalo življenje je trenutno eno izmed poglavitnih vprašanj sodobne znanosti. Rezultati tovrstnih raziskav utegnejo imeti velik vpliv na sodobno filozofijo in znanost. 
Ključne besede: nastanek življenja, kemijska evolucija, kompleksnost, genetski kod, rekombinacija, informacija.

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: