Dostojanstvo – pogosto spregledana vrednota v medicini / Dignity – often overlooked value in medicine

Zdenka Čebašek-Travnik

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 98-102
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Domneva, da vsak zdravnik pozna resnični pomen besede dostojanstvo, nima trdne osnove. Vprašanje o opredelitvi dostojanstva pogosto ne dobi odgovora, večini vprašanih je laže opisati njegovo nasprotje (teptati, žaliti, zanikati človekovo dostojanstvo). Iskanje slovenske strokovne literature o dostojanstvu v medicini pokaže, da so več besedil ustvarile medicinske sestre, čeprav tudi med njimi ni enotnega pogleda nanj. S pomočjo literature relevantnih avtorjev in njihovih del bo predstavljeno, kako razumevanje in poznavanje dostojanstva vplivata na odnos zdravnika oziroma zdravstvenega delavca do pacienta.
Ključne besede: dostojanstvo, medicinska deontologija, Ustava Republike Slovenije, Konvencija združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, paliativna oskrba, profesionalizem.

Abstract: The assumption that every physician knows the true meaning of the word dignity has no solid foundation. The question of definition of dignity is still not resolved, for the majority of respondents is easier to describe its opposite (trample, insult, deny human dignity). Literature search for the Slovenian scientific publications concerning dignity in medicine shows that several texts are written by nurses, also these did not present unified view of it. The impact of the knowledge and understanding of the dignity to the attitude of a doctor or healthcare professional to the patient will be presented with the help of some relevant authors and their publications.
Key words: dignity, medical deontology, the Constitution of the Republic of Slovenia, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, palliative care, professionalism.

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: