Brezposelnost imigrantov v Evropski uniji / Unemployment of Immigrants in European Union

 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 2, strani / pages 72-77
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Pozitivne in obsežne neto migracije bodo v prihodnjih desetletjih v Evropi vplivale na mnoge značilnosti evropskih družb. Vendar je za kakovostno integracijo imigrantov najbolj pomembna njihova vključitev na trg dela in v zaposlitev. Pri tem pa so se doslej imigranti pogosto srečevali s številnimi težavami  in večjo brezposelnostjo kot domačini. V tem besedilu avtor obravnava problematiko brezposelnosti imigrantov v EU na osnovi Eurostatove baze podatkov iz anket o delovni sili. Čeprav so podatki grobi in pomanjkljivi, potrjujejo, da je brezposelnost imigrantov višja kot pri domačinih, hkrati pa so bolj prizadeti tisti imigranti, ki so bili rojeni zunaj EU v primerjavi z imigranti iz drugih držav članic EU.
Ključne besede: priseljevanje, trg dela, brezposelnost, Evropska unija.

Abstract: Future immigration in Europe will mark many characteristics of European societies. However, the most important characteristic of immigrants' integration will be their employment and economic activity. Immigrants in European Union have frequently faced numerous obstacles to the integration in the host societies as well as higher unemployment than natives. The author analyses Eurostat's labour force survey data base and extracts information on unemployment of immigrants in the EU. In spite of some data problems the results show higher unemployment of immigrants than in the case of natives. Immigrants born in non-EU countries are especially vulnerable.
Key words: immigration, labour market, unemployment, European Union.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: