Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami

ANALI PAZU, 7 (2017), št. / No. 1-2, strani / pages 36-45
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: V zadnjih letih so izsledki na področju kliničnih testiranj rekombinantnih zdravil pridobljenih z gensko spremenjenimi (GS) rastlinami doživeli velik razcvet. V ta namen so bili uspešno opravljeni številni poskusi povečanja izražanja antigenov za zdravljenje nalezljivih virusnih in bakterijskih bolezni. Najnovejše raziskave so osredotočene v optimizacijo sinteze in pridobivanja antigenov za zdravljenje avtoimunih in genetskih bolezni. Razmišlja pa se tudi v smer sinteze antigenov za zdravljenje tropskih bolezni. Vedno več je izsledkov o uporabi zdravil z zaužitjem svežega rastlinskega materiala (predvsem v veterini). Komponentna cepiva pridobljena z GS rastlinami so sposobna vzbuditi močnejši imunski odziv in izzvati imunski spomin za daljše časovno obdobje. Njihovo pridobivanje je povezano z manjšimi proizvodnimi stroški. Kljub vsem raziskavam in dosežkom pa nobeno od zdravil pridobljeno z GS rastlinami ni prisotno na trgu. Za dosego tega bo potrebno odpraviti težave povezane s proizvodnjo, uporabo, predvsem pa z biološko varnostjo in splošnim mnenjem javnosti do GS rastlin.

Ključne besede: gensko spremenjene rastline, sinteza, rekombinantni proteini, antigeni, zdravljenje, imunski odziv, imunski spomin.

Abstract: In recent years, the findings in clinical trials of recombinant medicines derived from genetically modified (GM) plants boomed. For these purposes, some numerous attempts to increase expression of antigens for the treatment of infectious viral and bacterial diseases have been successfully carried out. In recent times, research has focused on optimizing the synthesis and extraction of antigens for the treatment of autoimmune and genetic diseases. It is also considered in the direction of the synthesis of the antigens for the treatment of tropical diseases. The development is focused on the use of medicines with the consumption of fresh plant material (especially in veterinary medicine). Component vaccines derived from GM plants can arouse a stronger immune response and immunological memory for a longer period. Their acquisition is related to lower production costs. Despite all the research and achievements, none of the medicines obtained by GM plants is present on the market. To achieve that it will be necessary to eliminate the problems associated with the production, use and particularly problems related to biosafety and the general public's perception of GM plants.

Key words: genetically modified plants, synthesis, recombinant proteins, antigens, healing, immune response, immunological memory.

Vsi prispevki avtorja: