Toplotno prevajanje skozi vlažne plasti / Heatconducting through the damplayer

Mitja Slavinec, Maja Fras, Daniela Zavec Pavlinič in Igor B. Mekjević
 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 2, strani / pages 62-69
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: V članku je predstavljeno prevajanje toplote skozi več zaporednih različnih vpojnih plasti, ki so lahko vlažne. Robni pogoj na zunanji strani je konstantna gostota toplotnega toka. Model je enodimenzionalen in temelji na difuzijski enačbi za toplotno prevajanje. Podaja časovno odvisnost temperaturnega polja v smeri prečno na plasti. Model upošteva stopnjo vlažnosti, zato je primeren za vpojne plasti kot je tekstil. Glede na ujemanje rezultatov simulacije z izmerjenimi, je simulacija uporabna za opis prevajanja toplote skozi zaščitne obleke.Numerične simulacije omogočajo razširitev za poljubno mnogo različnih plasti, kar omogoča analizo meritev toplotnega prevajanja skozi različna oblačila ali napoved razmer za različne strukture zaščitnih oblek ter vpliv vlažnosti plasti na stopnjo zaščite.
Ključne besede: toplota, toplotno prevajanje, izparevanje, temperatura, požarna lutka, zaščitna oblačila.

Abstract: The article presents the heat transfer through successive layers of different absorbent, which may be damp. Boundary condition on the outside is the constant heat flow density. The model is one-dimensional and is based on the heat diffusion equation for the heat transfer. It gives the time dependence temperature field in the direction perpendicular to the layers. The model takes into account the level of humidity, so it is suitable for the absorbent layer such as textiles. According to the matching simulation results with measured, the simulation used to describe heat transfer through protective clothing. Numerical simulations allow for the extension of any number of different layers, thereby allowing measurements of heat conduction through different clothing or forecast conditions for various structures protective clothing layers and the influence of humidity on the level of protection.
Key words: heat, heat transfer, vaporization, temperature, fire doll, protective clothing.

Številka revije: