Vpliv statičnega magnetnega polja na odpadno vodo / Effect of static magnetic field on the wastewater

Jasmina Filipič

ANALI PAZU, 5 (2015), št. / No. 1-2, strani / pages 10-17
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Vedno strožja okoljevarstvena zakonodaja in višanje stroškov obdelave, vezana predvsem na obdelavo vedno večjih količin odpadnih voda, nas silijo k pospešenemu iskanju novih naprednih tehnologij čiščenja. Številne dosedanje raziskave so pokazale, da se pod vplivom statičnega magnetnega polja poveča odstranjevanje organskih substratov iz odpadnih voda. Osnovni namen raziskave je tako bil opredeliti vpliv srednje močnega statičnega magnetnega polja na učinkovitost biološkega čiščenja realne komunalne odpadne vode obremenjene z dušikovimi spojinami. Vzorce odpadne vode z aktivnim blatom (v sekvenčen šaržnem reaktorju) smo direktno izpostavljali statičnemu magnetnemu polju gostote B = (0, 10, 30, 50) ± 0,5 mT. Rezultati raziskav kažejo, da statično magnetno polje gostote B = 10 ± 0,5 mT proces čiščenja inhibira, medtem, ko statično magnetno polje gostote B = (30, 50) mT poveča oksidacijsko hitrost amonijevega dušika za w = 60 ± 5 oz. do 85 ± 5 % pri obdelavi z aktivnim blatom. Iz rezultatov raziskav je razvidno, da lahko z ustrezno gostoto in časom izpostavitve aktivnega blata statičnemu magnetnemu polju povečamo odstranjevanje dušikovih spojin iz odpadne vode.
Ključne besede: odpadna voda, bakterije, statično magnetno polje, dušikove spojine

 
Abstract: Stricter environmental legislation and increasing costs of handling, which is tied especially with handling of growing amounts of wastewater, are forcing us towards accelerating search of finding new, advanced technologies of cleaning wastewater. Numerous studies have found that under the influence of static magnetic field the removal of organic substrates is increased. The fundamental goal of this research was to define the effect of moderate static magnetic field on effectiveness of biological cleaning real communal wastewater aggravated with nitrogen compounds. We directly exposed samples of wastewater with activated sludge (in sequencing batch reactor) to static magnetic field of density B = (0, 10, 30, 50) ± 0,5 mT. Research results show that static magnetic field of density B = 10 ± 0,5 mT inhibits the cleaning process while static magnetic field of density B = (30, 50) mT increases oxidation speed of ammonium nitrogen for w = 60 ± 5 respectively up to 85 ± 5 % at working with activated sludge. From the research results it is obvious that with the appropriate density and time of exposure of active sludge to static magnetic field we can increase removal of nitrogen compounds from wastewater. 

Key words: wastewater, bacteria, static magnetic field, nitrogen compounds

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: