Novi mediji in tehnologije spreminjajo učenje in poučevanje kemije / New media and technologies are change teaching and learning chemistry

Nataša Rizman Herga, Dejan Dinevski

ANALI PAZU 5 (2015), št. / No. 1-2, strani / pages 34-43
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Učenje in poučevanje kemije je zahteven proces, saj vključuje abstraktne pojme in koncepte, ki se jih pogosto ne da videti ne dotakniti. Uporaba sodobnih informacijskih tehnologij ponuja pomoč pri premagovanju tovrstnih težav, saj nam omogoča vizualizacijo naravoslovnih pojavov, ki so premajhni, prehitri, abstraktni ali ogromni, da bi jih neposredno opazovali. Številne raziskave kažejo, da uporaba vizualizacijskih gradiv (od fizičnih modelov, analogij, animacij, simulacij, submikropredstavitev, virtualnih okolij) izboljša razumevanje kemijskih pojmov. Vizualizacija abstraktnih pojmov in varno okolje za eksperimentiranje sta le dva razloga, ki kažeta v prid uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku kemije. Želeli smo raziskati, ali jo slovenski učitelji vključujejo pri učenju in poučevanju kemije in kako pogosto so posamezna gradiva za vizualizacijo vključena. Cilj tega prispevka je analiza uporabe vizualizacijskih elementov, ki jih omogoča IKT, pri pouku kemije med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji.
Ključne besede: kemija, vizualizacijski elementi, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), učenje in poučevanje.

Abstract: Learning and teaching chemistry is a complex process because it involves abstract concepts that can not often be seen or touched. The use of modern information technologies offers assistance in overcoming such problems as it enables visualization of natural phenomena that are too small, too fast, abstract or too enormous to be directly observed. Numerous studies show that the use of visualization materials (from physical models, analogies, animations, simulations, submicropresentations, virtual environments) improves the understanding of chemical concepts. Visualization of abstract concepts and safe environment for experimentation are only two reasons pointing in favor of the use of ICT in teaching chemistry. We wanted to explore whether the Slovenian teachers include it when teaching chemistry and how often individual materials for visualization are included. The aim of this paper is to analyze the use of visualization elements enabled by ICT in teaching chemistry among Slovenian primary school teachers.
Key words: chemistry, visualization elements, information and communication technology (ICT), learning and teaching.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: