Za avtorje

Anali PAZU je znanstvena revija za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnike, medicine ter družboslovja in humanistike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja in bo objavljala vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke z vseh znanstvenih področij, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja. Jedro revije predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki iz omenjenih področij. Revijo izdaja Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. Objava člankov v reviji je brezplačna.

  Navodila za pisanje prispevka

Pri pisanju prispevkov za objavo v reviji morajo avtorji upoštevati napisana in nenapisana pravila znanstvenega izražanja, ki so namenjena zagotavljanju ponovljivosti poskusov ter jasnosti in doslednosti opisanih idej.

Prispevki so lahko napisani v slovenskem (s povzetkom tudi v angleškem jeziku) ali v angleškem jeziku (s povzetkom tudi v slovenskem jeziku); uredništvo jih ima pravico vrniti v jezikovni pregled. Praviloma lahko obsegajo do 2 avtorski poli (60.000 znakov) in morajo biti pregledno strukturirani, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi. Naslov (in podnaslov, kadar je to potrebno) prispevka mora jasno odražati njegovo vsebino.

Prispevki morajo imeti povzetek v slovenščini in angleščini, dolžine do 120 besed, s ključnimi besedami v slovenščini in angleščini (do sedem ključnih besed). Če je prispevek napisan samov tujem jeziku (tuji avtor), avtor pošlje povzetek v tujem jeziku, uredništvo pa poskrbi za prevod povzetka v slovenski jezik.

Prispevek mora biti oblikovan v skladu z navodili dostopnimi na naslednji povezavi: navodila_Anali_PAZU

Avtorji morajo navesti, da opisano delo še ni bilo objavljeno in da ni objavljeno nikjer drugje. Avtorji morajo navesti, da so to objavo potrdili vsi soavtorji v razdelku Konflikt interesov pred referencami.

  Oddaja prispevka

Prispevek je treba oddati po elektronski pošti na naslov anali@pazu.si, pri tem imenujte datoteko po priimku prvega avtorja.

Revija nima članarine za obdelavo prispevkov ali pristojbin za predložitev prispevkov. Vsi avtorji morajo biti vključeni v svoje raziskave. Izjavo o avtorstvu je potrebno izpolniti pred končno predložitvijo prispevka. V izjavi avtorji izjavijo, da: a) prispevek še ni bil objavljen ali poslan v objavo v katero drugo publikacijo; b) v prispevku niso kršene avtorske pravice; za objavo slik, tabel in grafičnih prilog drugih avtorjev so bila pridobljena ustrezna dovoljenja; c) v primeru objave prispevka v reviji prenašajo materialne avtorske pravice brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere in neomejene naklade ter vse medije izključno na izdajatelja; d) v primeru soavtorstva podpisnik jamči, da je bil s strani vseh soavtorjev pooblaščen za podpis izjave ter, da je vse soavtorje obvestil o pogojih iz izjave. Avtor mora navesti tri potencialne recenzente z njihovimi polnimi nazivi, vključno z e-pošto. Avtor lahko imenuje tudi 2 pregledovalca, ki ju ne želi vključiti v postopek pregleda.

Uredništvo izbere recenzente in jih v elektronski obliki povabi k sodelovanju. Urednik izbere recenzente na podlagi svojega strokovnega znanja o določeni tematiki. Ocenjevalec mora uredniku zagotoviti objektivno in strokovno mnenje. Ocenjevalec avtorjem pomaga izboljšati kakovost prispevka na ravni, ki jo je mogoče doseči. Vse prispevke se pregleda z dvojno slepim strokovnim pregledom. Avtorji lahko predlagajo vsaj dva ocenjevalca. Pri ocenjevalcih ne bi smelo biti navzkrižja interesov. Vsi recenzenti so zaprošeni za navedbo morebitnega navzkrižja interesov pred začetkom pregleda. Od ocenjevalcev se pričakuje, da so prispevki zaupne narave, kot je opisano v naših uredniških politikah. Če imajo recenzenti navzkrižje interesov, prosimo, da bodisi neposredno zavrnejo pregled ali dvom razložijo uredniku.
Za nadaljnje informacije o etičnih vidikih vloge kot recenzenta vas opozarjamo na Odbor za etično objavo (etične smernice COPE za strokovnjake, http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf).

Ob oddaji prispevka je potrebno priložiti naslednjo izjavo o avtorstvu.
 
Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja.
 
   Etični vidik prispevka


Če delo vključuje raziskave na ljudeh, mora avtor zagotoviti, da je opisano delo opravljeno v skladu s Kodeksom etike Svetovnega zdravniškega združenja (Helsinška deklaracija) za poskuse, ki vključujejo človeka. Avtorji morajo vključiti izjavo v razdelku Metode v prispevku, da so pridobili informirano soglasje za eksperimentiranje s človeškimi subjekti in izvedli vse etične postopke. Vedno je treba upoštevati pravice do zasebnosti človeških subjektov.
 
  Uredniški postopek

Urednik znanstvene revije, pošlje prispele članke anonimno v pregled recenzentom, strokovnjakom na področju, ki ga opisuje članek. Recenzije člankov potekajo na dvojni slepi način. Ti preverijo, ali je opisana hipoteza unikatna in ustrezno osnovana na že objavljenih dejstvih, ali so opisane metode predstavljene dovolj natančno, da jih je možno ponoviti in so ustrezne za preverjanje izpostavljene teorije ter ali so zaključki ustrezni, glede na rezultate in dovolj pomembni za napredek znanosti.

Uredništvo po prejemu elektronske verzije prispevka, avtorja po elektronski pošti obvesti o prejemu prispevka, ki gre v recenzentski postopek. Avtor je o sprejemu ali nesprejemu prispevka v objavo obveščen v času do 3 mesecev po prejemu prispevka. V istem času avtor prejme elektronsko pismo, v katerem ga uredništvo obvesti o morebitnih nujnih in priporočenih popravkih, po potrebi se lahko od avtorja zahteva vnovičen jezikovni pregled besedila. Avtor mora vrniti popravljen prispevek v roku 15 dni od prejema poziva.

Po objavi prispevka avtor prejme 1 izvod revije na domači ali delovni naslov in separat prispevka v elektronski obliki na elektronski naslov. Prispevek je objavljen tudi na spletni strani revije in je prosto dostopen.

Uredništvo članek opremi tudi z UDK vrstilcem, prispevki pa so razvrščeni v naslednje kategorije:
- Izvirni znanstveni članek vsebuje izvirne rezultate lastnih raziskav, ki še niso bili
  objavljeni. Članek je recenziran. Avtor se z izjavo obvezuje, da prispevka ne bo objavil
  drugje.
- Strokovni članek prikazuje rezultate strokovnih raziskav. Tudi ti prispevki so recenzirani
  in avtor se z izjavo obveže, da prispevka ne bo objavil drugje.
- Pregledni članki imajo značaj izvirnih del. To so natančni in kritični pregledi literature iz
  posameznih zanimivih strokovnih področij. - Poročilo vsebuje krajše znanstvene
  informacije o zaključenih raziskovanjih ali kratek opis strokovnih in znanstvenih srečanj.
  Taki prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov.
- Strokovna recenzija predstavlja znanstvenokritično ovrednotenje relevantnih objavljenih
  znanstvenih knjig. Prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov. Prispevke, ki ne
  bodo ustrezali omenjenim kriterijem, bo uredništvo prisiljeno zavrniti.

Izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija

Pogostost izhajanja: 2 številki letno

Začetek izhajanja: 2011
print ISSN: 2232-416X
Zastopane vede: naravoslovje, tehnika, medicina in biotehnika
Revija je indeksirana v:

Prispevki revije ANALI PAZU so vključeni v naslednje informacijske baze:
COBISS.si
Ulrich's Periodicals Directory.