Za avtorje

Anali PAZU je znanstvena revija za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnike, medicine ter družboslovja in humanistike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja in bo objavljala vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke z vseh znanstvenih področij, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja. Jedro revije (80%) predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki iz omenjenih področij.

  Navodila za pisanje prispevka

Obseg prispevka

 • Prispevek naj praviloma ne obsega več kot dve avtorski poli (60.000 znakov s presledki), vključno s povzetkoma, opombami in referencami. Kratki znanstveni prispevek naj obsega od 3.000 do 7.500 znakov.

Jezik prispevka

 • Prispevek je lahko pisan v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
 • V primeru, da je prispevek pisan v tujem jeziku mora imeti razširjen povzetek v slovenskem jeziku. V primeru, da je pisan v slovenskem jeziku mora imeti razširjen povzetek v angleškem jeziku.
 • Napisan mora biti v knjižnem jeziku, upoštevana morajo biti pravila znanstvenega izražanja.
 • Uredništvo lahko vrne prispevek v jezikovni pregled.  
 • Avtor prispevka mora sam poskrbeti za lektoriranje prispevka, najbolje že pred oddajo v recenzijski postopek.

Oblikovanje prispevka

 • Prispevek naj bo napisan v programu Microsoft Word. V pripravljenem template (UZ UM Predloga_SLO_EN ali UZ UM Predloga_EN_SLO). 
 • Prva stran prispevka naj obsega naslov prispevka, povzetek (do max 150 besed) in ključne besede (min. 5 besed) v slovenskem in angleškem jeziku. Razširjen povzetek (500-700 besed) naj bo na koncu prispevka.
 • Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu literature in obratno.
 • Citiranje in navajanje virov mora biti oblikovano skladno z APA standardi.
 • Prispevek mora biti pregledno strukturiran, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi poglavij in podpoglavij.
 • Slike in tabele naj bodo vstavljene v besedilo. Opozarjamo, da je pri slikah, v kolikor niso last avtorja prispevka, potrebno pridobiti soglasje lastnika slike za njihovo objavo. To edino ne velja za slike, ki imajo javno domeno (javno last).

Prispevek mora biti oblikovan v skladu z navodili.

  Oddaja prispevka

 • Prispevek mora biti posredovan na e-naslov: anali@pazu.si (v *.doc) ali oddan preko spletne povezave Oddaj nov prispevek. Datoteko imenujte po prvih treh besedah naslova.
 • Ob oddaji prispevka je potrebno priložiti naslednjo Izjavo o avtorstvu.
 • Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja. 
 • Velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
 • Prav tako vse prispevke, ki zadostijo kriterijem objave, brezplačno objavimo.

Recenzentski sistem

 • Vsi prispevki se pred objavo posredujejo v postopek dvojne slepe recenzije.
 • Prav tako recenzenti preverijo ustreznost avtorskih pravic, s programom za preverjanje Plagiatorstva.
 • Uredništvo lahko odloči, da se prispevek, ki ne izpolnjuje formalnih pogojev za objavo, ne pošlje v postopek recenzije in njegovo objavo zavrne.
 • Recenzent vrne izpolnjen recenzijski obrazec skupaj s prispevkom in komentarji uredništvu.
 • Uredništvo obvesti avtorja o oceni in o morebitnih nujnih ter priporočenih popravkih. Avtor mora vrniti popravljen prispevek v roku 15 dni od prejema obvestila ali v tem roku zaprositi za podaljšanje roka.
 • Odgovorni urednik revije odloči o sprejemu ali zavrnitvi prispevka na podlagi ocen recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva.
 • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka je avtor obveščen praviloma v treh mesecih po prejemu prispevka.

Objava prispevka

 • Objavljeni prispevki bodo takoj prosto dostopni na spletni strani revije.
 • Vsak posamezen prispevek bo opremljen s svojo DOI.
 • Po objavi prispevka avtor prejme en izvod revije na domači ali službeni naslov in separat prispevka v elektronski obliki na elektronski naslov.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v uredništvu.

Uredništvo članek opremi tudi z UDK vrstilcem, prispevki pa so razvrščeni v naslednje kategorije:

 • Izvirni znanstveni članek vsebuje izvirne rezultate lastnih raziskav, ki še niso bili objavljeni. Članek je recenziran. Avtor se z izjavo obvezuje, da prispevka ne bo objavil drugje.
 • Strokovni članek prikazuje rezultate strokovnih raziskav. Tudi ti prispevki so recenzirani in avtor se z izjavo obveže, da prispevka ne bo objavil drugje.
 • Pregledni članki imajo značaj izvirnih del. To so natančni in kritični pregledi literature iz posameznih zanimivih strokovnih področij.
 • Poročilo vsebuje krajše znanstvene informacije o zaključenih raziskovanjih ali kratek opis strokovnih in znanstvenih srečanj. Taki prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov.
 • Strokovna recenzija predstavlja znanstvenokritično ovrednotenje relevantnih objavljenih znanstvenih knjig. Prispevki naj vsebujejo od 3000 do 7500 znakov. Prispevke, ki ne bodo ustrezali omenjenim kriterijem, bo uredništvo prisiljeno zavrniti.