Ultrazvočna razpršilna piroliza materialov, na primeru TiO2 nanodelcev

Ultrazvočna razpršilna piroliza materialov, na primeru TiO2 nanodelcev

Ultrasonic Spray Pyrolysis Processing of Materials, on the example of TiO2 nanoparticles

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 52-63

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Abstract: This article presents new technological advances, trends and the latest scientific results of the bottom-up nanotechnology method called Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) in comparison with other similar processes. USP can produce micro and even nanoparticles from aerosol, which is generated with the use of ultrasound from a chosen solution. Review will show some latest key findings in the field of USP, with the focus of getting a new improved solution, not only in Nanotechnology, but also in a wide range of materials` synthesis, including Micro- and Metastable or Multicomponent forms to increase their transition for special application in different engineering areas in the future. The paper concludes with a presentation of the USP synthesis of TiO2 nanoparticles and their characterization.

Key words: Ultrasonic Spray Pyrolysis; Nanotechnology; TiO2 nanoparticles.

Povzetek: V članku so predstavljeni novi tehnološki pristopi, trendi in najnovejši znanstveni rezultati nanotehnoloških metod od spodaj navzgor, s fokusom na t.i. imenovani ultrazvočni razpršilni pirolizi (USP), v primerjavi z drugimi sorodnimi postopki. USP lahko proizvede mikro in celo nanodelce iz aerosola, ki se tvori z uporabo ultrazvoka iz izbrane raztopine v generatorju. V prispevku bo prikazano stanje in nekatere najnovejše ključne ugotovitve na področju USP, s poudarkom na novih izboljšanih rešitvah, ne samo v nanotehnologiji, temveč tudi v širokem spektru sinteze materialov, vključno z mikro- in metastabilnimi ali večkomponentnimi oblikami za izboljšanje njihovega prenosa specialne uporabe za različna inženirska področja v prihodnosti. Članek zaključujemo s prikazom USP sinteze TiO2 nanodelcev in njihovo karakterizacijo.

Ključne besede: ultrazvočna razpršilna piroliza; nanotehnologija; TiO2 nanodelci.

Številka revije: