Štirikrat naj dokumenti iz prekmurske novoveške zgodovine / Four important Documents about the History of Prekmurje in Early Modern Period

 
Anali PAZU, 3 (2013), št. / No. 1, strani / pages 42-51
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Predstavitev štirih naj dokumentov za zgodovino zgodnjenovoveškega Prekmurja vključuje štiri različne historične vire. Vsak govori o enem izmed tedaj pomembnejših prekmurskih krajev. Najstarejša prekmurska listina, ki jo hranimo v RS, je pergamentna listina potrditve privilegijev trga Turnišče, ki sta jo leta 1548 prebivalcem dela trga – torej niti ne vsem! − izdala sorodnika in solastnika kraja gospoda Ladislav in Štefan Banič pl. Dolnjelendavska na podlagi starejše, a neohranjene listine. Najstarejša doslej znana omemba kake hiše oziroma objekta v trgu Dolnja Lendava (danes Lendava) je v listini iz leta 1622, s katero je grof Krištof Banič Dolnjelendavski potrdil izročitev dotlej njegove hiše v trgu plemiču Štefanu Falussyju. Najstarejši doslej znan dokument kakega od prebivalcev trga Murska Sobota je zakupna listina za vinograd, ki jo je leta 1624 izstavil tamkajšnji prebivalec Jurij Péterffy omenjenemu Štefanu Falussyju. Najstarejši doslej znan celosten popis hišnih gospodarjev iz kake od prekmurskih urbanih − trških naselbin je Spisek hišnih lastnikov v trgu Gornja Lendava (danes Grad) iz leta 1693.
Ključne besede: Zgodovina Prekmurja, zgodnji novi vek, Gornja Lendava, Murska Sobota, Turnišče, Dolnja Lendava.
 
Abstract: The presentation of four important documents about the history of Prekmurje in Early Modern Period includes four various historical sources. Each of them presents a part of local history of four most important market towns in Prekmurje in that period. The oldest pergament charter, that deals with the mentioned region of Eastern Slovenia, kept today in Slovenian archives, is a charter of privileges of a market town Turnišče from the year 1548, issued by its noble co-owners Ladislav (in Hung.: László) and Štefan (István) Banič (Bánffy) of Dolnja Lendava (Alsólendva; today: Lendava, SLO). The oldest yet known information about a concrete house or building in the market town of Dolnja Lendava is found in the paper charter from 1622, issued by count Krištof (Kristóf) Banič (Bánffy) of Dolnja Lendava, regarding his house, which was therefore given to a low nobleman Štefan (István) Falussy. The oldest yet known charter of an inhabitant of the market town of Murska Sobota is a paper charter from 1624, issued by a low nobleman Jurij (György) Péterffy for his wineyard. The oldest yet known list of inhabitants – house masters in the market towns of Prekmurje is a list of house masters in the market town of Gornja Lendava (Felső Lendva; today: Grad, SLO) from 1693
Key words: History of Prekmurje, Early Modern Period, Gornja Lendava, Murska Sobota, Turnišče, Dolnja Lendava.
 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: