Življenje-razkošje bivanja / Life – Luxury of Existence

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 106-111
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Članek Življenje − razkošje bivanja analizira sporočilo pripovedi zbranih v delu Tretji polčas, avtorice Ivanke Klopčič Casar. Tretji polčas med drugim govori o usodi ljudi po koncu socializma, ta trenutek zaznamovanih z brezposelnostjo in brezupom, ko gre za vprašanje kam zdaj. Avtorica prikazuje konkretne življenjske zgodbe, ki imajo nekaj skupnega, namreč, človek, ki ga je zgodovina izigrala se je zavestno odločil nazaj k naravi. Ta obrat od linearizma kot napredujočega dogajanja (zgodovina) k ciklizmu kot krožnemu gibanju, temu večnemu vračanju (narava) je ena temeljnih naravnanosti pripovedi zbranih v Tretjem času. Iz zapisanih misli v Tretjem polčasu začutimo močno predanost in zavezanost naravi in avtorica kar najbolj naravnost bere iz knjige narave. Tej hermenevtiki sveta, ki svet dojema predvsem z močjo svoje notranjosti po vzoru stoikov, se pridružuje izrazit čut za etiko kot nekaj povsem naravnega, saj je etika dojeta kot človekova druga narava in ne protinarava.
Ključne besede: Ivanka Klopčič Casar; Prekmurje; etika; narava; podjetje Mura; brezposelnost.

Abstract: The article Life – Luxury of Existence analyzes the message of the stories collected in the book The Third Half-Time by the author Ivanka Klopčič Casar. Among other things, The Third Half-Time speaks about the destiny of people after the end of socialism, who are today facing unemployment and hopelessness regarding the question where to go. The author brings before us concrete life stories, which all share a common thread, i.e. the human being, double-crossed by history, who willfully decides to go back to nature. This shift from Linearism as progressive process (history) to Cyclism as circular movement, the eternal recurrence (nature) is one of the basic features of the stories. The thoughts found in The Third Half-Time evince strong commitment and obligation to nature as the author reads most directly from the book of nature. This hermeneutics of the world, which grasps the world particularly through the power of the inner self, following the example of stoics, is enriched with a feeling for ethics as the most natural phenomenon, because ethics is understood as the human second nature rather than counter-nature.
Key Words: Ivanka Klopčič Casar; Prekmurje; ethics; nature; the Mura company; unemployment.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: