Distribution patterns of the invasive species Robinia pseudacacia in NE Slovenia / Vzorci razširjenosti invazivne vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Sloveniji

Daniela Ribeiro, Andraž Čarni in Imelda Somodi
 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 28-32
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: Robinia pseudacacia L. was introduced into Europe at the beginning of the 17th century and is now considered to be an invasive species also in Slovenia. Our study area was located in northeastern Slovenia, within the Prekmurje region. The aim of our study was to find explanations for the current occurrence pattern of the species in that location. Areas dominated by R. pseudacacia have been mapped in a scale of 1:5.000 in the lowland area of Prekmuje, across a sample plot of 4 by 3km in 2009. We analyzed potential factors that can influence the distribution of the species within the region: distance to the road network, distance to water bodies, elevation, land use, soil type and soil quality. We performed a spatial randomized sampling technique stratified for prevalence on the resulting maps in order to collect observations on the relationship between R. pseudacacia presence and the potential influenting factors. The statistical relationships were then established by a generalized linear model (GLM). R. pseudacacia was found to occur mostly in parcels designated as meadows and pastures. Distance from the road network seems to facilitate the occurrence of the species to a certain degree. Distance from water bodies seems to decrease R. pseudacacia presence. We did not find a relative relationship between elevation and species presence, this factor apparently does not influence the distribution of the species in this region. R. pseudacacia expands naturally but it is also being planted by farmers, therefore, its expansion is directed as well. Our results also show that human decisions affect the species expansion.
Key words: GLM; invasive species; Robinia pseudacacia; spatial distribution

Povzetek: V prispevku se ukvarjamo z vrsto Robinia pseudacacia L., ki se je v Evropi pojavila na začetku 17. stoletja in jo sedaj tudi v Sloveniji štejemo med invazivne vrste. Raziskava je potekala na območju severovzhodne Slovenije, v Prekmurju. Njen namen je bil poiskati razloge za trenutni vzorec razširjenosti vrste R. pseudacacia na tem področju. Najprej smo v letu 2009 na terenu skartirali vzorčno območje 4 x 3 km v merilu 1:5.000, kjer se vrsta pojavlja na Ravenskem (nižinski predel Prekmurja). Nato smo analizirali različne dejavnike, ki bi lahko vplivali na razširjenost vrste v regiji: oddaljenost od cestnega omrežja in vodnih teles, nadmorsko višino, rabo zemljišč, vrsto in kakovost zemljišč. Izvedli smo prostorsko vzorčenje na naključno izbranih 1800 točkah na tem območju. Na teh točkah smo ugotovili podatke o prisotnosti R. pseudacacia in izračunali potencialne dejavnike, ki bi lahko vplivali na njeno prisotnost. Statistične odnose smo nato določili s splošnim linearnim modelom (GLM). Ugotovili smo, da se R. pseudacacia največkrat pojavlja na travnikih in pašnikih. Določen vpliv na njeno pojavljanje ima oddaljenost od cestnega omrežja, ki do neke mere ugodno vpliva na pojavljanje vrste, medtem ko  bližina vodnih teles zmanjšuje verjetnost njenega pojavljanja. Med nadmorsko višino in prisotnostjo vrste nismo našli povezave, saj očitno ta dejavnik ne vpliva na razširjenost vrste na raziskovanem območju. R. pseudacacia se širi naravno, hkrati pa jo zasajajo tudi kmetje. Naši rezultati kažejo, da tudi človekove odločitve vplivajo na njeno širitev.

Ključne besede: GLM; invazivna vrsta; Robinia pseudacacia; prostorska razširjenost

 

 
 
Številka revije: