Etnolingvistična revitalizacija slovenske manjšine na madžarskem / Ethnolinguistic revitalization of Slovene Minority in Hungary

 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 2, strani / pages 103-107
Celotno besedilo / Full text˙(PDF)
 
Povzetek: Prispevek se osredinja na prikaz zgodovinsko in sociokulturno pogojenih razlogov izgubljanja manjšinske materinščine in etničnosti pri slovenski manjšini na Madžarskem. Avtorica na podlagi empiričnih raziskav ugotavlja, da je glavni razlog za zamenjavo manjšinskega jezika opuščanje in omejevanje njegovih funkcij ter šibka sporazumevalna zmožnost pripadnikov manjšine v maternem jeziku. Nadalje predstavi nekatere vidike načrtovanja etnolingvistične revitalizacije manjšinske skupnosti. Zavzema se za sistematično načrtovanje statusa, korpusa, prestiža in rabe manjšinskega jezika v javnih govornih položajih, kar bi pomagalo razreševati neposredne komunikacijske in posredne ekonomske probleme v manjšinski skupnosti.
Ključne besede: etnolingvistična revitalizacija, slovenska manjšina, manjšinski jeziki, večinski jezik.

Abstract: The article focuses on an exploration of the historical and sociocultural reasons for the process of losing the minority mother tongue and ethnicity among the Slovene minority in Hungary. Based on empirical research, the author establishes that the main reasons for the replacement of minority language are the abandonment and limitation of its functions and the weakening of communicative ability in the mother tongue amongst minority members. Furthermore, the author introduces some aspects of planning for an ethnolinguistic revitalization of the minority community. She supports systematic planning for the status, corpus, prestige and usage of the minority tongue in public institutions, which would benefit the community in solving its direct communication and indirect economic problems.
Key words: ethnolinguistic revitalization, Slovene minority, minority language, majority language.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: