Kartezijanski in Baconski pristop v znanosti in tehniki / Cartesian and Baconian Approach in Science and Engineering

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 43-47
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Članek obravnava Kartezijanski in Baconski pristop v znanosti in tehniki, ki sta v štirih stoletjih razvoja moderne znanosti imela po vsej verjetnosti največji vpliv. Kartezijanski pristop je deduktiven, znanstveni pogled na naravne pojave pa univerzalen. Baconski pogled temelji na eksperimentu in uveljavlja induktivni način sklepanja. V članku je prikazano, da sta oba pristopa vsak zase nezadostna, pač pa sta združena izredno uspešna. Uporaba obeh načel je prikazana pri lastnih raziskavah na področju nelinearnih stacionarnih in nestacionarnih nihanj nosilcev in elektromehanskih sistemov. Obravnavani so nepričakovani pojavi v teh sistemih, ki jih ne moremo predvidevati v okviru kartezijanskih, lahko pa jih odkrijemo z uporabo Baconskih načel raziskovanja.

Summary: The paper treats two different research approaches, founded by Descartes and Bacon, which have the most influental impact in the science and engineering over the past four centuries. The approach of Descartes is deductive and his scientific view is universal. The approach of Bacon rests on the experiment and puts into force the induction as the method of making the conclusions. In the paper is shown, that the fusion of both approaches, which are insufficient individually, is very successful. Both principles are shown in our own researches on stationary and nonstationary oscillations of beams and electromechanical systems. Unexpected phenomena in such systems, which cannot be predicted in the frame of the Cartesian, but by Baconian principles, are treated.
Key words: Cartesian and Baconian principles; nonstationary resonances; hinged-clamped beam; electromechanical systems

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: