Kdo je delavec? / Who is an employee?

Darja Senčur Peček 

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 161-167 
Celotno besedilo / Full text (PDF

Povzetek: Prispevek obravnava definicijo delovnega razmerja in delavca, pokazatelje obstoja delovnega razmerja, načelo prednosti dejstev in zakonsko vključitev/izključitev posameznih oblik dela v delovno razmerje oziroma iz njega. Ukvarja se tudi z vprašanjem ali naj se zagotavlja delovno-pravno varstvo le delavcem, ali in v kakšnem obsegu tudi tretji kategoriji oseb (ekonomsko odvisnim) oziroma vsem osebam, ki opravljajo delo.
Ključne beside: delovno razmerje; delavec; pogodba o zaposlitvi; kvazi-zaposleni (ekonomsko odvisni)

Abstract: The article discusses the definiton of the employment relationship and of employee, indicators of the existence of an employment relationship, the »principle of primacy of fact« and certain categories of persons legally deemed to be either employees or self-employed. The author also deals with the question whether labour-law protection should be given only to employees or (to the certain extent) also to the third category of persons (economically dependent) or even to all persons who work for another person.
Key words: employment relationship; employee; contract of employment; quasi employee (economically dependent)  

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: