L-relacijska algebra / L-relational algebra

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 2-6
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: V članku se osredotočimo na pozitivni K-relacijski model za označene relacije, v katerem U-tericam prirejamo elemente izbranega komutativnega polkolobarja K. Predlagamo uvedbo nove operacije v K, imenovane negacija, ki omogoča definicijo razlike K-relacij, tj. edine osnovne relacijske operacije, ki v pozitivni K-relacijski algebri manjka. Obstoj negacije zagotavljajo posebne mreže, imenovane De Morganovi okvirji. Zahteva, da naj bo K De Morganov okvir, ima še en pozitiven učinek   ̶ v dobljeni L-relacijski algebri veljajo vse (pozitivne) relacijske identitete, ki jih poznamo iz klasične relacijske algebre, tudi tiste, ki v K-relacijski algebri ne veljajo.
Ključne besede: K-relacija; L-relacija; negacija; De Morganov okvir; relacijska algebra

Abstract: In this article we focus on the positive K-relation model for annotated relations in which each U-tuple is mapped to an element of a commutative semiring, K. We propose a new operation in K, called negation, which induces a difference operation on K-relations, i.e., the only basic relational operation not interpreted in the positive K-relational algebra. Because we cannot define negation in all semirings, we move from the commutative semirings to the De Morgan frames, a lattice structure with negation. This has another positive consequence – the obtained L-relational algebra satisfies all the classical relational identities, including those that are not satisfied by the positive K-relational algebra.
Keywords: K-relation; L-relation; negation; De Morgan frame; relational algebra

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: