Mediacija, oblika alternativnega reševanja individualnih delovnih sporov / Mediation, a Form of Alternative Individual Labour Dispute Resolution

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 90-93
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Avtorica v prispevku obravnava alternativno reševanje individualni delovnih sporov z mediacijo. Gre za en od načinov razreševanja spornih razmerij izven sodišča. Avtorica obdela pravne podlage, ki so pomembne za mediacijo na mednarodni in državni ravni. Posebej pa se ukvarja z vprašanjem kako daleč je dopustno razpolaganje strank, delavca in delodajalca, v zvezi s sklepanjem sporazumov o razrešitvi spornega razmerja. Poudarja, da je to temeljno vprašanje pri uveljavljanju mediacijskih postopkov pri razreševanju individualnih delovnih sporov, saj gre za urejanje razmerij, ki je zaradi odvisnosti in podrejenosti delavca v razmerju do delodajalca, še posebej občutljivo.
Ključne besede: alternativno reševanje sporov;  mediacija;  individualni delovni spor; delavec; javni uslužbenec; delodajalec; sporazum o razrešitvi spornega razmerja.

Abstract: In the present article the author discusses an alternative dispute resolution of individual labour disputes by means of mediation. Mediation is one of the methods of the dispute resolution outside courts. The author outlines legal bases which are relevant for mediation at national and international levels. She particularly addresses the question concerning the admissible disposing of the parties, i.e. an employee and employer, with reference to reaching agreements on the resolution of the disputable relation. The author underlines that this is a basic question when implementing mediation proceedings with reference to the resolution of individual labour disputes, as such concerns regulating relations which are particularly sensitive because of the fact that employees are dependent on and subordinate to employers.
Key words: alternative dispute resolution; mediation; individual labour dispute; employee; civil servant; employer; agreement on the resolution of a disputable relation.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: