Posebne vrste grafičnih papirjev / Special types of graphic papers

Diana Gregor Svetec, Rozalia Szentgyörgyvölgyi, Silva Grilj in Mirica Debeljak
 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 38-42
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Predstavljeno raziskovalno delo temelji na preučevanju strukture in lastnosti posebnih vrst grafičnih papirjev, analizi njihove potiskljivosti in s tem primernosti za digitalni tisk. Med posebne grafične papirje spadajo sintetični papirji, ki se delijo na sintetične papirne filme in vlaknate sintetične papirje ter tiskovni papirji, izdelani iz 100 % recikliranih vlaken. V prispevku so predstavljene tiskarske lastnosti dveh vrst sintetičnega papirja in 100 % recikliranega grafičnega papirja.
Ključne besede: reciklirani papir; sintetični papir; tiskarske lastnosti

Abstract: Presented research work is based on the determination of structure and properties of special printing papers, evaluation of their printability and suitability for digital printing. Synthetic papers, which are divided in the film synthetic papers and fiber synthetic papers belong to special printing papers, as well as papers made from 100% recycled fibers. In the article the printing properties of two types of synthetic papers and 100% recycled paper are presented.
Keywords: recycled paper; synthetic paper; printability

Številka revije: