Pravni položaj vodilnih delavcev v Republiki Sloveniji / Legal position of management in Republic of Slovenia

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 100-104
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: avtorica se v prispevku ukvarja z opredelitvijo pojma vodilnih delavcev, obravnava veljavno pravno ureditev delovno-pravnega položaja vodilnih delavcev v Republiki Sloveniji in ureditev sodelovanja vodilnih delavcev pri upravljanju. V prispevku so izpostavljene pomanjkljivosti veljavne pravne ureditve in nakazane možne rešitve.
K
ljučne besede: vodilni delavci; delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; delovno razmerje; pogodba o zaposlitvi za določen čas; sodelovanje pri upravljenju.

Abstract: the author deals with definiton of notion of management (managerial staff), discusses a present legal regulation of employment position of management in Republic of Slovenia and their participation in management. The author exposes some imperfections of present legal regulation and proposes possible solutions.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: