Prostorska analiza in modeliranje vzorca pojavljanja mokrotnih travnikov (Molinion caeruleae Koch 1926) na Goričkem / Spatial analysis and modeling of distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Goričko

Andrej Paušič, Imelda Somodi in Andraž Čarni
 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 21-27
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: v prispevku sta predstavljeni prostorska analiza in modeliranje, ki smo ju uporabili za spremljanje dinamike in vzorca pojavljanja mokrotnih travnikov (Molinion caeruleae Koch 1926) v Prekmurju. Osnovne podatke o razširjenosti mokrotnih travnikov smo pridobili s terenskim delom, geomorfološke in socio-ekonomske dejavnike, ki pojasnjujejo njihovo razširjenost in dinamiko pa z obdelavo osnovnih prostorskih podatkov (digitalnega modela višin, analiza cestnega omrežja in vzorca poselitve, analiza izbranih krajinskih elementov). V nadaljevanju smo s pomočjo generaliziranega linearnega modela (GLM) ugotavljali vpliv opazovanih geomorfoloških in socio-ekonomskih podatkov na sedanjo razporeditev mokrotnih travnikov v krajini. Število mokrotnih travnikov se je na Goričkem močno zmanjšalo. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na pojavljanje travnikov na opazovanem območju sta nadmorska višina in naklon terena. Največ mokrotnih travnikov najdemo med 250 in 300 metri nadmorske višine. Na slemenih gričev so ti habitati zaradi urbaniziranega prostora ne pojavljajo. Z naraščanjem nagiba (inklinacije) se povečuje tudi število mokrotnih travnikov. Na ravnini so takšni travniki zaradi intenzifikacije kmetijske rabe skorajda izginili, prav tako na vrhovih gričev, ki so pozidani s stanovanjskimi objekti ali drugače degradirani. Najbolj ogrožena območja mokrotnih travnikov najdemo na ravninskem (južnem) delu Goričkega ter ob meji z Madžarsko in Avstrijo.
Ključne besede: mokrotni travniki; digitalni model višin (DEM); GLM; krajina; napoved distribucije; vegetacija; Prekmurje

Abstract: Contribution deals with spatial analysis and modeling as methods for detection of the landscape changes and distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Prekmurje. The aim of our study was to find explanations for the current occurrence and prediction of wet meadows in Goričko region. We analyzed potential factors that could influence the distribution of wet meadows. Plot where appear wet meadows were elaborated with digital elevation model (DEM) and provided the basic geomorphological and socioeconomic factors about wet meadows whose statistical relationships have then been established by a generalized linear model (GLM). The results show that surface of wet meadows in Goričko has been reduced in recent years and it is predicted which surfaces will be the most endangered in the future. The main factors that influence the distribution of wet meadows in Prekmurje are elevation and slope. Recent wet meadow plots occur today in hilly area, at altitude between 250 and 300 m. The most endangered wet meadows in study area are situated on flat areas in the south of the region and near to the border zones with Hungary (east, north-east) and Austria (north).
Key words: wet meadows; digital elevation model (DEM); generalized linear model (GLM); landscape; prediction; vegetation; Prekmurje

Številka revije: