Uporaba alilnega intermediata pri novi sintezni poti do heterocikličnega gradnika rosuvastatina: N-(4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-izopropilpirimidin-2-il)-N-metilmetansulfonamida

Zdenko Časar, Alen Čusak in Damjan Šterk
ANALI PAZU, 7 (2017), št. / No. 1-2, strani / pages 18-23
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Z novo sintezno metodo smo pripravili N-(4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-izopropilpirimidin-2-il)-N-metilmetansulfonamid, ki predstavlja ključni heterociklični gradnik rosuvastatina. Sinteza temelji na uvedbi alilne skupine na mesto 5 predhodno pripravljenega pirimidinskega derivata. Alilno substituiran pirimidinski intermediat je mogoče pretvoriti v N-(4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-izopropilpirimidin-2-il)-N-metilmetansulfonamid v treh stopnjah, ki vključujejo izomerizacijo dvojne vezi, oksidacijo nastalega alkena v diol in oksidativno cepitev vicinalnega diola. Celotna štiristopenjska sinteza omogoča pripravo naslovne spojine s 60-odstotnim celokupnim izkoristkom, kar da odličen 88-odstotni povprečni izkoristek na stopnjo ob uporabi industrijsko sprejemljivih reagentov in blagih reakcijskih pogojev.

Ključne besede: statini; rosuvastatin; heterociklične spojine; pirimidini.

Abstract: A key building block of rosuvastatin was prepared via a novel synthetic method. Key feature of the presented synthetic approach is introduction of an allyl group into pyrimidine core at position 5. 5-Allyl substituted pyrimidine derivative can be transformed into title compound in three steps involving izomerisation of the allyl into alkene moiety, oxidation of the alkene moiety to the diol structure and oxidative cleavage of vicinal diol. Synthesis enables preparation of title compound in overall 60 % yield, which represents 88 % average yield per step by applying industrially acceptable reagents and mild conditions.

Key words: statins; rosuvastatin; heterocycles; pyrimidines.