Demografske značilnosti območja Krajinskega parka Goričko v širših okvirih Prekmurja in Slovenije / Demographic Situation in Goričko Landscape Park from the Perspectives of Prekmurje and Slovenia

Janez Malačič 

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 155-160  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Povzetek: Demografski razvoj KP Goričko je v osnovi določen z modernim režimom razvoja prebivalstva, ki prevladuje v evropskih razvitih državah. V besedilu avtor analizira demografske razmere v parku na osnovi podatkov za 11 občin, ki v celoti ali deloma ležijo na območju parka. Na začetku leta 2010 je delež ocenjenega prebivalstva parka zajemal 22,7 % prebivalstva Pomurske regije in 1,3 % prebivalstva Slovenije. Najpomembnejša značilnost demografskega razvoja na območju parka je hitro staranje prebivalstva, ki ga povzročata nizka rodnost in odseljevanje mladih. Leta 2009 je bila smrtnost v vseh občinah vključenih v analizo večja kot rodnost, z izjemo ene same občine. Demografske razmere so ugodnejše v zahodnem delu parka, ki meji na bolj razvito Avstrijo, kot v vzhodnem delu parka, ki leži ob meji z manj razvito Madžarsko. Demografski razvoj v parku je posledica nizke ekonomske razvitosti. Prevladujoča ekonomska aktivnost v parku je razdrobljeno kmetijstvo, industrija in terciarne dejavnosti pa so slabo razvite.
Ključne besede: demografski razvoj; Krajinski park Goričko; staranje in upadanje prebivalstva.

Summary: The demographic development in the Goričko landscape park is determined by the modern demographic regime prevailing in advanced countries in Europe. Due to statistical problems the population of the park is analyzed on the basis of the data for 11 communes which partly or completely occupy the territory of the park. The share of the estimated population in the park at the beginning of the year 2010 was 22.7 % of the Pomurska region population and 1.3 % of the population of Slovenia. Intensive population ageing is the most important demographic characteristic of the population in the park. It is caused mainly by low fertility and emigration of younger people. In 2009, mortality was higher than fertility in all communes included in the analysis but one. The demographic situation in the park is better in the western side closer to the border with more developed Austria in comparison with the eastern parts which border with less developed Hungary. Generally, the demographic situation in Goričko landscape park is determined by low level of economic development. The economic activity in the park is dominated by small farming and very low development of manufacturing and tertiary activity.
Key words: demographic development; Goričko landscape park; population ageing and decline.  

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: