Napake v zdravljenju z zdravili: realnost in prihodnost

 
ANALI PAZU, 7 (2017), št. / No. 1-2, strani / pages 10-17
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Napaka v zdravljenju z zdravili (ME) je nenamerna napaka v zdravljenju z zdravili, ki vodi oziroma lahko povzroči značilno škodo za bolnika.V Združenih državah Amerike (ZDA) je letna finančna posledica preprečljivih ME 3,8 milijarde USD kot posledica sprejemov v bolnišnice in 3,3 milijarde zaradi ambulantnih obiskov. Letni stroški preprečljivih ME v ZDA so 16,4 milijard USD za bolnišnične bolnike in 4,2 milijarde USD za ambulantne in predstavljajo 7000 dodatnih smrti letno na račun preprečljivih ME. Kljub dejstvu, da so ME pomembna tema pogovora v zadnjem času, breme in stroški tega problema v Sloveniji še niso poznani. Številne strategije za preprečevanje ME obstajajo, vključno z vključitvijo kliničnih farmacevtov ob bolniški postelji. V tem pregledu je predstavljen pregled tega področja.

Ključne besede: napake v zdravljenju z zdravili; neželeni dogodek; pregled literature; neuspeh zdravljenja in stroški; klinična farmacija.

Abstract: A medication error (ME) is an unintended failure in the pharmacotherapy process that leads (or potential) significant harm to the patient. Each year in the U.S., serious preventable ME occur in 3.8 million inpatient admissions and 3.3 million outpatient visits, whereas inpatient preventable ME cost $16.4 billion annually and outpatient $4.2 billion, which represents 7,000 deaths in the U.S. each year are due to preventable ME. Although this serious important topic has been discussed recently, a burden and costs of this problem in Slovenia remains unknown. Numerous strategies to prevent from ME exist, including an inclusion of clinical pharmacists next to the patients' beds. In this review, an overview of this topic is discussed.

Keywords: medical errors; adverse event; literature review; treatment failure and costs; clinical pharmacy.

Vsi prispevki avtorja: